Go to Top

Employer Branding on Social Media
Từ lý thuyết đến thực chiến

Days
Hours
Minutes
  • Khảo sát nội bộ & ứng viên
  • Xây dựng ý tưởng EB chủ đạo
  • Lập kế hoạch truyền thông
  • Biên soạn bài viết