nhân viên thực hiện DEI ở công ty

Thực hiện DEI nơi làm việc: 4 chiến lược thúc đẩy nhân viên

Xây dựng một môi trường làm việc DEI – viết tắt của Diversity (Đa dạng), Equity (Bình đẳng) và Inclusion (Hòa hợp) – đòi hỏi sự tham gia của tất cả thành viên trong công ty. Nếu bạn là một HR đang gặp khó khăn trong việc thuyết phục mọi người, từ những quản lý…

tổ chức biết lắng nghe

6 phương thức xây dựng một tổ chức “biết lắng nghe”

Tại sao nhiều doanh nghiệp vẫn đang cảm thấy khó khăn trong việc tạo nên một nền văn hóa phù hợp cho tất cả? Một trong những lý do chính nằm ở việc thiếu lắng nghe nhân viên. Khi một doanh nghiệp thực sự lắng nghe tiếng nói của nhân viên, đó sẽ là khởi đầu làm nên một nền văn hóa tuyệt vời.