fbpx
  • Hoạch định chiến lược theo mô hình SWOT.
  • Lựa chọn kênh truyền thông phù hợp với đối tượng mục tiêu
  • Thực hành xây dựng kế hoạch truyền thông tổng thể

 

EB Academy

Essential Training for HR Professionals.