fbpx
  • Chiến thuật triển khai theo từng giai đoạn: tạo nhận thức, tương tác, và hành động
  • Điều chỉnh chiến thuật theo từng kênh truyền thông và thời gian

EB Academy

Essential Training for HR Professionals.