fbpx
  • Thiết lập timeline cụ thể cho các hoạt động truyền thông
  • Điều chỉnh kế hoạch theo thời gian thực và tình hình thực tế

EB Academy

Essential Training for HR Professionals.