fbpx
  • Xác định nhóm đối tượng mục tiêu
  • Xây dựng chân dung và hành trình nhân tài.
  • Bài tập xây dựng Candidate Persona chi tiết

EB Academy

Essential Training for HR Professionals.