fbpx
  • Thiết lập các mục tiêu SMART trong Employer Branding
  • Xác định các kết quả kỳ vọng và chỉ số đo lường thành công (KPIs)

EB Academy

Essential Training for HR Professionals.