nhân viên thực hiện DEI ở công ty

Thực hiện DEI nơi làm việc: 4 chiến lược thúc đẩy nhân viên

Xây dựng một môi trường làm việc DEI – viết tắt của Diversity (Đa dạng), Equity (Bình đẳng) và Inclusion (Hòa hợp) – đòi hỏi sự tham gia của tất cả thành viên trong công ty. Nếu bạn là một HR đang gặp khó khăn trong việc thuyết phục mọi người, từ những quản lý…