Sản xuất Video Employer Branding, thể loại nội dung nào là “chân ái”?

Sản xuất video Employer Branding không phải là cuộc đua công nghệ giữa các tổ chức mà nó là cách nhà tuyển dụng kể câu chuyện thương hiệu của riêng mình. Một video truyền thông tuyển dụng hiệu quả khi nó truyền tải được thông điệp kết nối với ứng viên tiềm năng và thôi…